IPROEKO sp. z o.o.

Z troską o środowisko

Doświadczenie

Przykładowe realizacje zespołu IPROEKO sp. z o.o.:

Drogi

STEŚ S12 Radom - Puławy

IPROEKO sp. z o.o. realizuje prace środowiskowo-przyrodnicze w ramach Studium Techniczno -Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł „Bronowice” na obwodnicy Puław)”

Zakres usług obejmuje: 

Kolej

PKP PLK - linia kolejowa Tczew - Gdynia

Zespół IPROEKO sp. z o.o. zrealizował inwentaryzację przyrodniczą dla projektu pn.: „Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia wraz z budową odcinków nowych torów szlakowych”.

Prace obejmowały teren w pasie o szerokości min. 150 m po każdej stronie torów na odcinku o długości ponad 64 km.

Przeanalizowano następujące elementy środowiska:  chronione typy siedlisk przyrodniczych, rośliny, grzyby, bezkręgowce, ichtiofaunę,  herpetofaunę, ornitofaunę,  chiropterofaunę, teriofaunę. 

Metro

II linia metra w Warszawie

Zakres prac:  

Odnawialne źródła energii (OZE)

Ekspertyza dotycząca mikrobiogazowni rolniczych

Zakres prac:

Elektroenergetyka

Linia elektroenergetyczna 110 kV Dunowo - Karścino

Zakres prac:

Monitoring oddziaływania linii elektroenergetycznej 110 kV na populację ptaków obejmujący m.in.: 

Gazownictwo

Budowa gazociągu DN 800 MOP 8,4 MPa Świnoujście – Szczecin

3-letni monitoring porealizacyjny gazociągu o długości ok. 80 km przebiegającego przez teren pięciu gmin województwa zachodniopomorskiego, łącząc Terminal LNG w Świnoujściu z siecią przesyłową w rejonie Goleniowa, obejmujący: 

Gospodarka wodno-ściekowa

Laguny osadów pościekowych w Tomaszowie Mazowieckim

W ramach realizacji koncepcji rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach osadów pościekowych zdeponowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, wykonana została analiza i charakterystyka przyrodnicza lagun, w tym w szczególności ocena znaczenia dla awifauny.

Opracowano także analizę występowania chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt, wraz z analizą wpływu przedsięwzięcia oraz propozycją działań ochronnych i monitoringu. 

Hydrotechnika

Odmulanie zbiornika Rzeszów na rzece Wisłok

Celem inwestycji pt. „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok” jest usunięcie namułów i zatrzymanego rumowiska zalegającego w czaszy zbiornika Rzeszów w zakresie pozwalającym na utrzymanie podstawowych funkcji technicznych piętrzenia, przy jednoczesnym dostosowaniu przedsięwzięcia i technologii wykonania do istniejących uwarunkowań przyrodniczych.

W ramach Studium wykonalności wykonano Raport oddziaływania na środowisko. Inwestycja uzyskała decyzję środowiskową i weszła w fazę realizacji. 

Gospodarka odpadami

Założenia do aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014

Na zlecenie Ministerstwa Środowiska zrealizowano prace mające na celu stworzenie założeń do aktualizacji Krajowego Programu Gospodarki Odpadami 2014 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. KPGO obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury. 

W ramach projektu sporządzona została prognoza mająca na celu zbadanie i ocenę aktualizacji KPGO 2014 pod względem określenia możliwości i zasad ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko związanych z realizacją postanowień dokumentu.  

Dokumenty strategiczne

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Głównym celem prognozy było określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji SRWL 2030. Prognoza wspiera proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje na możliwe negatywne skutki i formułuje zalecenia dotyczące przeciwdziałania oraz minimalizacji. 

W prognozie zawarta została ocena stopnia i sposobu uwzględniania aspektów środowiskowych. 

Badania i prace terenowe

Monitoring osadów dennych rzek i jezior

Celem monitoringu osadów dennych rzek i jezior jest zaktualizowanie wiedzy o ich stanie chemicznym, niezbędnej do gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w szczególności do ochrony wód przed zanieczyszczeniami będącymi skutkiem działalności człowieka.

Przedsięwzięcie realizowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nastawione jest na kontrolę stężeń metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych, w tym substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, monitorowanych w celu określenia trendów zmian stężeń zanieczyszczeń ulegających akumulacji w osadach dennych. W ramach projektu zespół IPROEKO wykonuje pobory próbek osadów dennych z rzek i jezior.

© Copyright 2021 IPROEKO